sipka História

Podľa dostupných údajov sa školské vyučovanie začalo, tak ako na celom území  cisárstva, aj v Kolíňanoch v 18.storočí, v období panovania cisára Jozefa II. Podľa zachovaných údajov sa už v roku 1780 v obci zaoberali vzdelávaním.
Priame písomné podklady o školstve pochádzajú zo začiatku 20.storočia. V tom čase vyučovanie prebiehalo v jednej triede tzv. poldenne v  budove Rímsko-katolíckej ľudovej školy, toho času je to rodinný dom č. 376. V roku 1932 bola postavená a daná do užívania štátna ľudová škola (budova terajšieho detského domova) s vyučovaním v jazyku maďarskom v dvoch triedach (119 detí), a s vyučovacím jazykom „československým“ v jednej triede (63 detí). Riaditeľom školy sa stal Gustáv Bezák. 29. 4. 1946 bolo schválené poštátnenie Rímsko-katolíckej ľudovej školy s vyučovacím jazykom maďarským a Rímsko-katolíckej ľudovej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Školy boli zlúčené v jednu štátnu ľudovú školu s vyučovacím jazykom slovenským. V maďarskom jazyku sa znovu začalo vyučovať až v roku 1950.
V roku 1965 bola daná do prevádzky budova terajšej ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, v tom čase základnej deväťročnej školy, pre 1.- 4.ročníky. V jazyku maďarskom sa učilo   66 detí a v slovenskom približne 40 detí (presné údaje sa nepodarilo zistiť). V tom čase sa v  budove využívala aj telocvičňa. Žiaci po ukončení 4. ročníka pokračovali v školskej dochádzke na ZŠ Jelenec alebo na jednej zo ZŠ v Nitre.
V roku 1998 bol otvorený 5. ročník, a v r. 2001 bola ZŠ Kolíňany zaradená do siete základných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s 1. – 9. ročníkom s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Prví deviataci opustili brány ZŠ v r. 2003. V roku 2005 sa pristúpilo k rekonštrukcii pôvodnej budovy ZŠ, pripravili sa priestory pre materskú školu. V rámci rekonštrukcie sa namiesto plochej strechy vybudovala sedlová strecha so škridlami, namontovalo sa nové ústredné kúrenie aj s rozvodom vody a radiátormi, vykonala sa výmena okien, izolácia obvodových múrov a fasáda dostala nový náter. Prevádzka základnej školy v obnovených priestoroch začala v novom školskom roku 5. 9. 2005. Do nových priestorov materskej školy sa nasťahovali deti 1. 12. 2005. Od 1. 9. 2006 je základná škola spojená s materskou školou pod novým názvom Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda.
Riaditelia pôsobiaci na ZŠ v terajšej budove: od r.1973 Jolana Kisová, od r. 1990 Marta Bečková, od r. 1995 Mgr. Mária Balková, od r. 2003 Ing. Július Masaryk. V súčasnosti ZŠ navštevuje 90 detí. Na slovenskom oddelení 72 na maďarskom 18, materskú školu navštevuje 40 detí, z toho 24 na slovenskom oddelení a 16 na maďarskom oddelení. Deti sa vzdelávajú pod dohľadom skúsených pedagógov.
Základná škola pripravila oslavy 40. výročia odovzdania budovy ZŠ do užívania. Oslavy sa uskutočnili dňa 26.júna 2005 na miestnom prírodnom amfiteátri v „Bóroši“. Žiaci našej školy pod vedením svojich pedagógov pripravili slávnostný program pre hostí a pre všetkých záujemcov z obce aj okolia.
Ing. Július Masaryk